Pakalpojumi Drukāt
Sestdiena, 04 decembris 2010 00:59

E-iesniegumi

Jaunpiebalgas novada dome nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Jaunpiebalgas novada domi, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

• e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

• iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv

Piedāvājam iespēju pakalpojumu pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu. Veidlapa iesnieguma aizpildīšanai ir pieejama atsevišķi pie katra pakalpojuma.

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma par pakalpojumiem iesniegšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

 

Atbildīgais Pakalpojuma nosaukums Veidlapas Apraksts
Sekretāre Iesniegums Jaunpiebalgas novada domei

ico_doc

Iesniegums 

ico_pdf Papildinformācija
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām

ico_doc

Iesniegums

ico_pdf

Iesniegums

 
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi privātpersonām

ico_doc

Iesniegums

ico_pdf

Iesniegums

 
Priekšsēdētājs Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

ico_doc

Iesniegums

ico_pdf

Iesniegums

 ico_pdfSaistošie noteikumi
 

Politiski represētās personas apliecības vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana

   
  Dokumentu noformēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai    
  Dokumentu noformēšana Politiski represētās personas statusa piešķiršanai    
Administrācija Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no arhīva fondos esošajiem dokumentiem    
  Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu norakstu, izrakstu, kopiju izsniegšana    
  Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana    
  Sarakstes dokumentu kopiju izsniegšana no lietvedībā esošajiem dokumentiem    
  Dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām    
Kasiere Atļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās  

ico_pdf Lēmums (Nr.2)

  Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās   ico_pdf Lēmums (Nr.2)
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists Personas dzīvesvietas deklarēšana

ico_doc Iesniegums  

ico_doc

Iesniegums   

 
  Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu    
  Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojotiesuz tiesas spriedumu    
  Izziņa par personas dzīvesvietu    
Grāmatvedība Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam    
  Izziņa vai informatīva vēstule par nekustamā īpašuma nodokli    
  Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos    
  Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana    
Dzimtsarakstu nogaļa Dzimšanas fakta reģistrēšana   ico_pdf Lēmums (Nr.4)
  Laulības reģistrācija

ico_doc

Iesniegums  

 
  Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

ico_doc

Iesniegums  

 
  Paternitātes atzīšana

ico_doc

Iesniegums  

 
  Laulības jubilejas svinīgas ceremonijas organizēšana    
  Miršanas fakta reģistrācija    
  Vārda, uzvārda maiņa

ico_doc

Iesniegums  

 
  Tautības ieraksta maiņa

ico_doc

 Iesniegums

 
  Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana    
  Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju apstiprināšana un izsniegšana    
Nekustamā īpašuma speciālists Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem    
  Informācijas izsniegšana par izstrādātā detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem    
  Informācijas izsniegšana par izstrādātā zemes ierīcības projekta grafisko daļu un teksta daļu    
  Zemes ierīcības projekta izstrāde    
  Zemes ierīcības projekta apstiprināšana    
  Detālplānojuma izstrādes uzsākšana    
  Detālplānojuma redakcijas sabiedriskā apspriešana    
  Detālplānojuma apstiprināšana    
  Teritorijas plānojumu sabiedriskā apspriešana    
  Adreses piešķiršana    
  Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana    
  Zemes vienības apgrūtinājumu plāna saskaņošana    
  Topogrāfiskā plāna saskaņošana    
  Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam    
  Izziņa par nekustamā īpašuma piederību    
  Jaunpiebalgas novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes iznomāšana ģimenes (sakņu)dārzam    
Būvvalde  weblink Amata Būvdarbu vadītāja / būvuzrauga saistību raksts ico_doc Iesniegums    
  Paskaidrojums būvvaldei ico_doc Iesniegums    
  Iesniegums izziņas saņemšanai par jaunbūves ierakstīšanu Zemessgrāmatā ico_doc Iesniegums    
  Iesniegums būvatļaujas saņemšanai ico_doc Iesniegums    
  Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu ico_doc Iesniegums    
  Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrēšanu ico_doc Iesniegums    
  Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte ico_doc Iesniegums    
  Dokumenti, kas nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā ico_doc Iesniegums    
  Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai ico_doc Iesniegums    
  Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums – uzskaites karte ico_doc Iesniegums    
  Pašvaldības rekvizīti nodevu apmaksai   weblink Rekvizīti
Bāriņtiesa Adopcija    
  Adopcija - brāļu un māsu šķiršana    
  Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība    
  Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana un aizbildņu apliecību izsniegšana    
  Ārpusģimenes aprūpe - aizbildnība    
  Ārpusģimenes aprūpe - audžuģimene    
  Ārpusģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā    
  Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana    
  Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma    
  Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem    
  Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām    
  Mantisko interešu aizsardzība    
  Vecāku domstarpību izšķiršana    
Sociālais dienests Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu    
  Izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu    
  Izziņas par atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma, par zālēm un medicīnas precēm    
  Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai ico_doc Iesniegums  ico_pdf Lēmums (Nr.4)
  Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts ico_doc Iesniegums   
  Pabalsts brīvpusdienām skolā ico_doc Iesniegums   
  Pabalsts skolas mācību līdzekļu iegādei ico_doc Iesniegums   
  Apbedīšanas pabalsts ico_doc Iesniegums  ico_pdf Lēmums (Nr.5)
  Pabalsts veselības uzlabošanai ico_doc Iesniegums  ico_pdf Lēmums (Nr.4)
  Pabalsts neparedzētiem gadījumiem, ja cilvēks nespēj apmierināt savas pamatvajadzības ico_doc Iesniegums   
  Pabalsts veco un vientuļo pensionāru aprūpei ico_doc Iesniegums   
  Pabalsts transporta pakalpojumu segšanai ico_doc Iesniegums   
  Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā ico_doc Iesniegums  ico_pdf Lēmums (Nr.5)
  Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās ico_doc Iesniegums  ico_pdf Lēmums (Nr.4)
  Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā    
  Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums    
  PĀRĒJĀS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES    
Jaunpiebalgas vidusskola Vispārējās vidējās izglītības iegūšana    
Jaunpiebalgas  sākumskola Pirmsskolas (2 – 6 g.v.) un vispārējās pamata izglītības iegūšana (1. - 4. klasei)    
Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas īstenošana ico_doc Iesniegums   
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka Bibliotēkas lietotāju piereģistrēšana, konsultēšana, lasītavas pakalpojumi, grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās   ico_pdf Noteikumi
  Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošana, informācijas izdruka no datora   ico_pdf Noteikumi
Zosēnu pagasta bibliotēka Bibliotēkas lietotāju piereģistrēšana, konsultēšana, lasītavas pakalpojumi, grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās   ico_pdf Noteikumi
  Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošana, informācijas izdruka no datora   ico_pdf Noteikumi
 

 

Saistītie dokumenti

 

ico_pdf Iztikas līdzekļu deklarācijas aizpildīšanas un dokumentu iesniegšanas kārtība Jaunpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā

weblink E-pakalpojumi

weblink E-iespējas dažādās dzīves situācijās

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 14 oktobris 2016 09:50
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux