facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

126. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
127. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums 

128. Par nekustamā īpašuma "Karjers", kadastra numurs 4256 009 0056, 0.85 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atkārtotas (otrās) nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu  
129. Par nekustamā īpašuma "Jaunpūķi 2", kadastra numurs 4256 008 0112, 1.23 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atkārtotas (otrās) nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu  
130. Par nekustamā īpašuma "Lejas Abrupi 1", kadastra numurs 4256 007 0248, 9.1 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atkārtotas (otrās) nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu  
131. Par nekustamā īpašuma “Kalna Zaļkalns”, kadastra Nr. 4256 007 0150, 2.17 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomas tiesību (otrās) izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jaunpiebalgas novada domes 14.03.2016. sēdes lēmuma Nr. 43 “Par nekustamā īpašuma “Kalna Zaļkalns”, kadastra Nr. 4256 007 0150, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu nomai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, atcelšanu  
132. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Ērģelnieki –Raiņa iela 10” kadastra Nr.4256 006 0201 Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
133. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Alksnājs” kadastra Nr. 4256 006 0284 Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
134. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam – Stacijas iela 9F, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
135. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lejas Melnbārži” ar kadastra Nr.4298 003 0077, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
136. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Lejas Skrāģi”, kadastra Nr.4256 007 0065, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību  
137. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam Brāļu Kaudzīšu iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
Informācijai Par nekustamā īpašuma “Bērzlapji” turpmāko izmantošanu  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125