facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācija SIA ZAAO prezentācija  
201. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunpiebalgas novadā un līguma slēgšanu  
202. Par atkritumu savākšanas un izvešanas tarifa apstiprināšanu Jaunpiebalgas novadā ar 2019.gada 1.janvāri  
203. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0189 nomas tiesību izsoles rīkošanu un noteikumu apstiprināšanu  
204. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0099 nomas tiesību izsoles rīkošanu un noteikumu apstiprināšanu  
205. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 10.decembra Saistošo noteikumu Nr.18 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu” Pielikums 
206. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 006 0260 “Zīles”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un pretendentu izsoles noteikumu apstiprināšanu  
207. Par kustamas mantas VW LT 28 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
208. Par Jaunpiebalgas novada domes konta plāna apstiprināšanu Pielikums 
209. Par adrešu datu precizēšanu Stacijas ielā, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
210. Par neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0189, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, statusa noteikšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  
211. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0068, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, piekritību Jaunpiebalgas novada domei  
212. Par dalību Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā  
213. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 12.novembra sēdes lēmumā Nr. 198 “Par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādes tarifa Jaunpiebalgas ciemā iznomājamām telpām Br. Kaudzīšu ielā 9 ar 2019. gada 1.janvāri apstiprināšanu”  
214. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. Š.  
  Dažādi jautājumi  

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125