facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācijai Ziņojums par Nodibinājuma “Solis Piebalgā” dotācijas izlietojumu  
1. Par dotācijas piešķiršanu Nodibinājumam “Solis Piebalgā” 2017.gadā  
2. Par Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada budžeta izpildi  
3. Par Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 23.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo budžetu un ziedojumu budžetu 2017.gadam” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums 

Pielikums  

4. Par Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017.gadam apstiprināšanu Pielikums
5. Par saistošo noteikumu Nr.2“Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas novada domes nolikums”” apstiprināšanu Pielikums
6. Par saistošo noteikumu Nr.3 Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu Pielikums
7.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu   
 8. Par nekustama īpašuma “V339”ar kadastra Nr.4256 006 0342, Jaunpiebalga pieņemšanu pašvaldības valdījumā un iekļaušanu pašvaldības autoceļu sarakstā un pamatlīdzekļu sastāvā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads Par nekustama īpašuma “V339”ar kadastra Nr.4256 006 0342, Jaunpiebalga pieņemšanu pašvaldības valdījumā un iekļaušanu pašvaldības autoceļu sarakstā un pamatlīdzekļu sastāvā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads   
9. Par nekustamā īpašumā ar kadastra Nr.4256 004 0026, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0074 sadalīšanu  
10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0358, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr. 4256 006 0121 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu  
12. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 15, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag. Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 006 0315 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu  
13. Par pagraba stāva telpu Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag. Jaunpiebalgas nov., ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0027 001 atkārtotas (otrās) nomas tiesību izsoles rīkošanu un noteikumu apstiprināšanu  
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu slēpošanas un ūdens tūrisma klubam “Vanagkalns”  
15. Par nekustamā īpašuma "Kalniņi", Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra numurs 4298 004 0051, 1,05 ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu  
16. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Upkalnroci”, kadastra Nr.4256 011 0077, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību  
17. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Kalna Kaņepi 2 ”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai  
18. Par medību nomas tiesību piešķiršanu  
19. Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu  
20. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
21. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada 7.novembra Nolikumā „Jaunpiebalgas novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības un kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikums”  
Informācijai Par ūdens ieguves un realizācijas tarifa un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas tarifa apstiprināšanu Jaunpiebalgas novadā  
22. Par atkritumu savākšanas un izvešanas tarifa apstiprināšanu Jaunpiebalgas novadā ar 2017.gada 1.martu  
23. Par atļauju īpašumā Gaujas 41 ar kadastra Nr.4256 006 0279, Jaunpiebalga, nojaukt skolas ēku (dzīvojamā) Gaujas 41 ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0279 003  
24. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Jaunpiebalgas novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai Pielikums 
25. Par Jaunpiebalgas novada domes nolikuma „Jaunpiebalgas novada domes un tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” apstiprināšanu Pielikums 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125