facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

26. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu Pielikums 
27. Par SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” gada pārskata 2016.gadam apstiprināšanu  
28. Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Jaunpiebalgas novada izglītības iestādēm sadales kārtība” apstiprināšanu  
29. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
30. Par ūdens un notekūdeņu patēriņa normu apstiprināšanu Jaunpiebalgas novadā norēķiniem ar klientiem, kuriem nav uzstādīti ūdensmērītāji un ūdens ieguves un realizācijas tarifa un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas tarifa apstiprināšanu Jaunpiebalgas novadā  
31. Par nekustamā īpašuma “Augstāru karjers”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0248, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
32. Par nekustamā īpašuma “Pļavu Dedestiņas”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0186, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
33. Par atļauju īpašumā Stacijas iela 9C ar kadastra Nr.4256 006 0391, nojaukt dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0274 005  
34. Par komunālo pakalpojumu – siltumenerģijas tarifu katlu mājai Br. Kaudzīšu ielā 3A Jaunpiebalgas ciemā ar 2017.gada 1.aprīli apstiprināšanu  
35. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu  
36. Par Jaunpiebalgas vidusskolas dalību projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”  
37. Par Jaunpiebalgas vidusskolas dalību projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  
38. Par Jaunpiebalgas vidusskolas dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  
39. Par līguma izpildes kontroli  
40. Par apbalvošanu ar Jaunpiebalgas novada domes pateicības rakstiem  

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125