facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

41. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums 

42. Par telpu nomas maksas Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā apstiprināšanu  
43. Par projekta konkursa “Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai Jaunpiebalgas novadā” rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu Pielikums
44. Par pagraba stāva telpu Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0027 atkārtotas (trešās) nomas tiesību izsoles rīkošanu un noteikumu apstiprināšanu  
45. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 15, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4256 006 0315, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
46. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr.4256 006 0121 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jaunpiebalgas novada domes 12.09.2016. sēdes lēmuma Nr.143 (protokols Nr.9, 6.§) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr.4256 006 0121nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu  
47. Par grozījumiem 2013.gada 14.oktobra Jaunpiebalgas novada domes lēmumā Nr.75 “Par telpu īres un nomas tarifu izmaiņām sakarā ar euro ieviešanu”  
48. Par nomas maksas noteikšanu Jaunpiebalgas vidusskolas telpām Pielikums
49. Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra Jaunpiebalgas novada domes lēmumā Nr.4 (prot. Nr.1 5.§) “Par Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017.gadam apstiprināšanu”  
50. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu  
51. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu apmaksu  
52. Par SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 2016.gada peļņas sadali  
53. Par līguma izpildes kontroli  
54. Par lietošanas mērķa un platības noteikšanu zemes vienības daļai nekustamā īpašumā “Avotiņi ”, kadastra Nr.4298 005 0119, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0151 - zemes nomas līguma noslēgšanai  
55. Par dzīvojamās telpas “Dzelmes” 2, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, īres līguma noslēgšanu  
Informācijai Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “FX būve”  
56. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu  
57. Par izmaiņām adrešu reģistra datos dzīvojamai mājai “Dzelzceļa ēka 51.km”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
58. Par grozījumiem 20.02.2017. lēmumā Nr.28 “Noteikumi Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Jaunpiebalgas novada izglītības iestādēm sadales kārtība” Pielikums
59. Par Jaunpiebalgas novada domes kārtības “Jaunpiebalgas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu Pielikums

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125