facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācijai SIA “ZAAO” ziņojums par paveiktajiem un plānotajiem darbiem atkritumu apsaimniekošanas jomā  
60. Par Jaunpiebalgas novada domes nodibinājuma „Solis Piebalgā” valdes locekļa ievēlēšanu  
61. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu Pielikums
62.  Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6, Rūpniecības ielā 3A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., kadastra Nr.4256 900 0267, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6, Rūpniecības ielā 3A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., kadastra Nr.4256 900 0267, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu   
63.  Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.5 Rūpniecības ielā 3A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0266, nodošanu atsavināšanai Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.5 Rūpniecības ielā 3A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0266, nodošanu atsavināšanai   
64.  Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.9 Gaujas ielā 27A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0261, nodošanu atsavināšanai Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.9 Gaujas ielā 27A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0261, nodošanu atsavināšanai   
65. Par nekustamā īpašuma “Mācītājmuiža 9” - 1, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0280 un 572/1157 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0152 007 un ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0152 008, nodošanu atsavināšanai  
66. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa “Dzelmes” Nr.18, Melnbāržos, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4298 900 0020, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
Informācijai Par adreses maiņu, telpu grupu likvidēšanu un būves galvenā lietošanas veida maiņu ēku un būvju īpašumā ar kadastra Nr.4256 506 0065, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
67. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Strauti”, kadastra Nr.4298 001 0025, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību  
68. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašumā VAS “Latvijas Dzelzceļš”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 001 0086, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
69. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vecbutlēŗi”, kadastra Nr.4256 008 0015, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai  
70. Par Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu Pielikums
71. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas atļauju zvejai Kāpurkalna ezerā  
72. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 16.septembra lēmumā Nr.48 “Vēlēšanu komisijas locekļu vēlēšanas”  
73. Par līdzfinansējumu Jaunpiebalgas novada domes projektam “Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā”  
74. Par līdzfinansējumu Jaunpiebalgas novada domes projektam „Ar Gauju no Alauksta līdz jūrai”  
75. Par līdzfinansējumu Jaunpiebalgas novada domes projektam “Skatuves gaismu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas kultūras namam sniegto pasākumu pilnveidošanai”  
Informācijai Dažādi jautājumi  

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125