facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācijai Par SIA “Granulu Mobilais siltums” līgums nosacījumu izpildi  
76. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu Pielikums
77. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu  
78. Par grozījumiem 20.03.2017. domes lēmumā Nr.59 “Par Jaunpiebalgas novada domes kārtības “Jaunpiebalgas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu”  
79. Par medību nomas tiesību piešķiršanu  
80. Par telpu nomas maksu Jaunpiebalgas kultūras nama telpām  
81. Par aizņēmumu no valsts kases  
82. Par nomas maksas noteikšanu Pētera pamatskolas telpām  
83. Par Jaunpiebalgas novada domes 2016. gada pārskata apstiprināšanu  
84. Par Jaunpiebalgas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu Pielikums
Informācijai Par papildus finansējuma piešķiršanu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai  
85. Par grozījumiem Nolikumā „Jaunpiebalgas novada grāmatvedības organizācijas un kārtošanas Nolikums”  
86. Par projekta “Izvēlies Piebalgu” vadītāja apstiprināšanu  
87. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu L. M.  
88. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Priednieki”, kadastra Nr.4256 006 0011, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads -sadalīšanai  
89. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Kalna Kaņepi - 2” ar kadastra Nr. 4256 008 0002, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
90. Par zemes nomas līguma slēgšanu īpašumā Em. Dārziņa iela 26, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads  
91. Par nekustamā īpašuma „Kalna Avotiņi”, kadastra Nr.4298 003 0243,Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu nomai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
Informācijai Par Jaunpiebalgas vidusskolas iesnieguma izskatīšanu  
93. Par līguma slēgšanu par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem  

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125