facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

97. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums 

98. Par medību nomas tiesību piešķiršanu  
99. Par medību nomas tiesību piešķiršanu  
100. Par medību nomas tiesību piešķiršanu  
101. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu  
102. Nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6, kadastra Nr.4256 900 0267, Rūpniecības iela 3A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
103. Par telpu nomu  
104. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa “Dzelmes” Nr.18, Melnbāržos, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4298 900 0020, nodošanu atsavināšanai un atkārtotās izsoles noteikumu apstiprināšanu  
105. Par pagraba stāva telpu Gaujas iela 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag. Jaunpiebalgas nov., ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0027 001, atkārtotas (ceturtās) nomas tiesību izsoles rīkošanu un noteikumu apstiprināšanu  
106. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu G. M.  
107. Par kanalizācijas sūkņu staciju Sporta iela 8A un Gaujas iela 6C, Jaunpiebalga, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda  
108. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa noteikšanu projektam “Gaujas tilta autoceļa V338 Jaunpiebalga – Jēči 1,10km atjaunošana”  
109. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Tīrumkalni”, kadastra Nr.4256 006 0008, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 012 0086  
110. Par atļauju sadalīt īpašumu “Lejas Nedēļas”, kadastra Nr.4256 006 0161, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību 4256 006 0167  
111. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Dziedātāji” ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0110, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes nomas līguma pagarināšanu  
112. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Saulgrieži” ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0109, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes nomas līguma noslēgšanu  
113. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā iekļautai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0463, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
114. Par zemes lietošanas mērķa un zemes platības noteikšanu zemes vienības daļai nekustamā īpašumā “Grāmatnīca”, kadastra Nr.4256 006 0353, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes nomas līguma noslēgšanai, kanalizācijas sūkņu stacijas Gaujas iela 8B uzturēšanai  
115. Par projektu konkursa “Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai Jaunpiebalgas novadā” rezultātu apstiprināšanu  
116. Par starpnovadu sporta spēļu nolikuma apstiprināšanu  
Informācijai Par pašvaldības pārstāvju deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās  
Informācijai Par atbrīvošanu no Nodibinājuma “Solis Piebalgā” valdes locekļa pienākumiem  
Informācijai Par Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai veltīto stēlu uzstādīšanu  
Informācijai Par uzņēmēju kluba veidošanu Jaunpiebalgas novadā  

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125