facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

117. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums  

118. Par valdes locekļu kandidātu izvirzīšanu darbam Nodibinājumā “Solis Piebalgā”  
119.  Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0421, Pureņu ielā 1, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0421, Pureņu ielā 1, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  Pielikums 
120. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0422, Pureņu ielā 3, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums
121. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums
122. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums
123. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums
124. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I. J.  
125. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3, Gaujas ielā 38, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0279, nodošanu atsavināšanai  
126. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, Gaujas ielā 48B, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0262, nodošanu atsavināšanai  
127. Par Jaunpiebalgas novada domes pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē  
128. Par pārstāvja deleģēšanu Biedrībā “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”  
129. Par 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu Pielikums
130. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  
Lēmums
netiek
pieņemts
Par adrešu datu sakārtošanu Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts un Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads atbilstoši “Adresācijas noteikumiem“  
131. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vecbutlēŗi” ar kadastra Nr.4256 008 0015, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
132. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Pūliņi”, kadastra Nr.4256 006 0263, Jaunpiebalga , Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai  
133. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
134. Par ēkas (būves) vējdzirnavas ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0008 002, Melnbārži Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, iekļaušanu pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā  
135. Par mācību maksas un apmeklējuma maksas apmēru Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā  
Informācijai Par līdzekļu piešķiršanu filmas veidošanai par Zosēnu pagastu  
136. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  
Informācijai Par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu termiņa noteikšanu  

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125