facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācijai Par Jaunpiebalgas vidusskolas gatavību jaunajam mācību gadam  
137. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu Pielikums
138. Par nomas līguma slēgšanu nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0074 005, Gaujas ielā 1A, Melnbāržos, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.  
139. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
140. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, Gaujas ielā 48B, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0262, nodošanu atsavināšanai  
141. Par nekustamā īpašuma „KALNA AVOTIŅI”, kadastra Nr.4298 003 0243, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu  
142. Par ierakstu dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā  
143. Par nomas līguma slēgšanu nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.4298 003 0223, Gaujas ielā 2C, Melnbāržos, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133  
144. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Priednieki” ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0011, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
145. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0056, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads piekritību Jaunpiebalgas novada domei  
146. Par grozījumiem novada domes 2012.gada 11.jūnija sēdes lēmumā Nr.154 “Par pašvaldības pamatlīdzekļu sarakstā esošu dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā”  
147. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu Priežu iela 12, kadastra Nr.4256 006 0068, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 014 0033 un 4256 014 0047  
148. Par zemes lietošanas mērķa un zemes platības noteikšanu zemes vienības daļai nekustamā īpašumā “Strautmaļi”, kadastra Nr.4256 006 0097, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes nomas līguma noslēgšanai kanalizācijas sūkņu stacijas Gaujas iela 6C, Jaunpiebalga, uzturēšanai  
149. Par adrešu datu sakārtošanu Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts un Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem“  
150. Par nosaukuma - adreses Annas iela, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, reģistrēšanu adrešu reģistrā  
151. Par Jaunpiebalgas novada apbalvojuma „Gada cilvēks” nolikuma apstiprināšanu Pielikums
152. Par Jaunpiebalgas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikuma apstiprināšanu Pielikums
153. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa “Dzelmes” Nr. 18, Melnbāržos, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr. 4298 900 0020, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
154. Par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA “Energolux” par siltumenerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām  
155. Par dotācijas piešķiršanu Jaunpiebalgas novada domes nodibinājumam „Solis Piebalgā”  
156. Par velotūres “Pāri Piebalgas pakalniem 2017” nolikuma apstiprināšanu Pielikums
157. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  
Informācijai Par darba grupas izveidošanu novada sakoptības un ceļu apsekošanai  
Informācijai Par Latvijas Regbija federācijas iesnieguma izskatīšanu  
Informācijai Par atbalstu Ķenča prātojumu grāmatas izdošanai  
Informācijai Par dalību ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projektā  

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125