Drukāt

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

158. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu Pielikums
159. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu  
160. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 "Mācītājmuiža 9", Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0281, nodošanu atsavināšanai  
Informācijai Par Jaunpiebalgas novada domes autoparku  
162. Par kustamas mantas – automašīnas VW GOLF VARIANT nodošanu atsavināšanai Pielikums
163. Par kustamas mantas – automašīnas VW GOLF nodošanu atsavināšanai Pielikums
164. Par neizlietotās dotācijas audzēkņu ēdināšanai izlietošanu Jaunpiebalgas vidusskolas 5. un 6.klasei  
165.  Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0421, Pureņu ielā 1, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu  Pielikums 
 166. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0422, Pureņu ielā 3, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0422, Pureņu ielā 3, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu  PielikumsPielikums 
167.  Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu  Pielikums Pielikums 
 168. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu  Pielikums Pielikums 
 169. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu  Pielikums Pielikums 
 170. Par Jaunpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu apstiprināšanu un Jaunpiebalgas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu Par Jaunpiebalgas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu apstiprināšanu un Jaunpiebalgas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu   
171. Par telpu nomu masāžas pakalpojumu sniegšanai sociālo pakalpojumu punktā Dārza iela 4 – 14, Jaunpiebalga  
172. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0068, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads piekritību Jaunpiebalgas novada domei  
Lēmums
netiek
pieņemts
Par telpu grupu adrešu maiņu un adrešu datu precizēšanu Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 14.augusta lēmumā Nr.149 “Par adrešu datu sakārtošanu Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts un Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads atbilstoši “Adresācijas noteikumiem””  
173. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Bērziņi”, kadastra Nr.4256 006 0031, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0033  
 174. Par pašvaldībai piederošas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības ”Ķieģeļceplis”, kadastra apzīmējums 4256 003 0053, nodošanu nomā Par pašvaldībai piederošas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības ”Ķieģeļceplis”, kadastra apzīmējums 4256 003 0053, nodošanu nomā   
175. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0128, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, piekritību Jaunpiebalgas novada domei  
176. Par apkures tarifa noteikšanu daudzdzīvokļu mājā “Dzelmes”, Melnbāržos, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā  
177. Par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādes tarifu Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām Br. Kaudzīšu ielā 3, Br. Kaudzīšu ielā 5, Br. Kaudzīšu ielā 7, Br. Kaudzīšu ielā 7A, Dārza iela 2 un Dārza iela 4 ar 2017.gada 1.novembri  
178. Par pagraba stāva telpu Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag. Jaunpiebalgas nov., ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0027 001 atkārtotas (ceturtās) nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu  
Informācijai Dažādi jautājumi