facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

179. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu Pielikums
180. Par Zosēnu pagasta pārvaldes kases limita apstiprināšanu  
181. Par Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017.gadam apstiprināšanu Pielikums
182. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  
183. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0176 nomas tiesību izsoles rīkošanu un noteikumu apstiprināšanu  
184. Par izmaiņām Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā  
185. Par Privatizācijas komisijas izveidošanu  
186. Par Jaunpiebalgas vidusskolas dalību NORDPLUS projektā “Cultural Heritage in the Baltic and Nordic countries – similarities and diferences”  
187. Par dzīvokļa izīrēšanu I. G.  
188. Par telpu grupu adrešu maiņu un adrešu datu precizēšanu Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 14.augusta lēmumā Nr.149 “Par adrešu datu sakārtošanu Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts un Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads atbilstoši “Adresācijas noteikumiem””  
189. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Gaujas iela 14 un Gaujas iela 18, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
190. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0261 – 0,0542 ha reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  
191. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0260 – 0,0724 ha reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  
192. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0056, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, iekļaušanu pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā  
193. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Uplejas”, kadastra Nr.4256 009 0014, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0087  
194. Par inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0353 002, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, iekļaušanu pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā  
195. Par Jaunpiebalgas vidusskolas interešu izglītības un ārpusklases programmu apstiprināšanu 2017./2018. mācību gadam  
196. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3 Gaujas ielā 29, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0272, nodošanu atsavināšanai  
197. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
198. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Gāršas”, kadastra Nr.4256 008 0028, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0029 un 4256 014 0046  
199. Par apkures tarifa noteikšanu “Gaujas Krasti”, Melnbāržos, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā  

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125