Drukāt

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Jautājums
netiek
skatīts
Par filmas par Zosēnu pagastu veidošanu  
Informācijai Par darbu ar jaunatni Jaunpiebalgas novadā  
201. “Gada cilvēks 2017” nomināciju apstiprināšana  
202. Par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādes tarifu Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām Br. Kaudzīšu ielā 3 un Dārza ielā 4 ar 2018. gada 1.janvāri  
203. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu Pielikums
204. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
205. Par telpu lietošanas līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas Pasts” Jūrniekos, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā  
206. Par pašvaldības pamatlīdzekļu sarakstā esošās būves (šķūņa) ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0322 002 izslēgšanu no pašvaldības pamatlīdzekļu saraksta  
 207. Par grozījumiem domes lēmumā “Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 "Mācītājmuiža 9", Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0281, nodošanu atsavināšanai” Par grozījumiem domes lēmumā “Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 "Mācītājmuiža 9", Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 900 0281, nodošanu atsavināšanai”   
 208. Par nekustamā īpašuma palīgēkas – šķūņa, Stacijas ielā 1A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4256 506 0052, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Par nekustamā īpašuma palīgēkas – šķūņa, Stacijas ielā 1A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4256 506 0052, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu   
209.  Par sporta pulciņa maksājumu pārmaksas dzēšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā Par sporta pulciņa maksājumu pārmaksas dzēšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā   
 210. Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēra sadalījums pa amatu grupām (bruto, euro) no 01.01.2018.  Pielikums 
211.  Par adreses apvienošanu Gaujas iela 29A un Gaujas iela 29B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads Par adreses apvienošanu Gaujas iela 29A un Gaujas iela 29B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads   
 212. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 506 0063, būves, Gaujas ielā 29A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, nodošanu atsavināšanai Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 506 0063, būves, Gaujas ielā 29A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, nodošanu atsavināšanai   
 213. Par atļauju veikt mērniecības darbus zemes lietojumam “ Kalna Skrasti”, kadastra apzīmējums 4256 010 0037, Jaunpiebalgas pagasts Par atļauju veikt mērniecības darbus zemes lietojumam “ Kalna Skrasti”, kadastra apzīmējums 4256 010 0037, Jaunpiebalgas pagasts   
214. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Duets” ar kadastra numuru 4256 003 0086, Jaunpiebalgas pagasts, sadalīšanai  
215. Par Jaunpiebalgas novada domes kārtības “Jaunpiebalgas novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” apstiprināšanu Pielikums
216. Par kustamas mantas VW GOLF izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanuizsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
217. Par kustamās mantas - automašīnas VW GOLF VARIANT, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
218. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0421, Pureņu ielā 1, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu  
219. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0422, Pureņu ielā 3, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu  
220. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu  
221. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu  
222.  Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu   
Informācijai Dažādi jautājumi