Drukāt

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācijai Par filmas par Zosēnu pagastu veidošanu  
Informācijai Par darbu ar jaunatni Jaunpiebalgas novadā, Zosēnu pagastā  
Informācijai Par sadarbību ar SIA “Jumava” grāmatas izdošanā  
224. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem 2017.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums

225. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.14, “Dzelmes”, Melnbārži, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4298 900 0013, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
226. Par nekustamā īpašuma – ēku (būvju) nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 509 0002, kurš sastāv no dzīvojamās mājas, “Mazozoliņi”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
227. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu  
228. Par saistošo noteikumu Nr.17 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu  
229. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu  
230. Par kapličas ēkas nomu  
231. Par pārstāvja deleģēšanu Cēsu sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijā  
232. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Akmentiņi – Pasta iela 1”, kadastra Nr.4256 006 0028, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0029  
233. Par nosaukuma – adreses Dzelmes iela, Dzintaru iela, Skolas iela, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, reģistrēšanu adrešu reģistrā  
234.  Par ēku izslēgšanu no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva īpašumā Gaujas iela 41, Jaunpiebalga Par ēku izslēgšanu no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva īpašumā Gaujas iela 41, Jaunpiebalga   
 235. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam Gaujas iela 15, Jaunpiebalga ,Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam Gaujas iela 15, Jaunpiebalga ,Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads   
236.  Par adrešu sakārtošanu Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem”Par adrešu sakārtošanu Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem”   
237. Par nosaukuma - adreses sakārtošanu nekustamajam īpašumam “Ligzdiņas”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem”  
238. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā iekļautai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0268, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
239. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 001 0031, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads piekritību Jaunpiebalgas novada domei  
240. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0397, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads piekritību Jaunpiebalgas novada domei  
241. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Bērzu iela 1”, kadastra Nr.4298 003 0043, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0020 un 4298 004 0042  
242. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
243. Par Martas Sproģes apsveikšanu 100 gadu jubilejā  
244. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)