facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

1. Par Jaunpiebalgas novada domes 2015. gada budžeta izpildi  
2. Par Jaunpiebalgas novada domes 2016.gada 25.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo budžetu un ziedojumu budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums 

3. Par Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadam apstiprināšanu Pielikums
4. Par nomas maksas piedziņu  
5. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
6. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
7. Par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam papildinātās 1.redakcijas pilnveidošanu  
8. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu pašvaldības bilancē  
9. Par izmaiņām pašvaldības bilancē – zemes vienību platības precizēšanu un zemes īpašuma sadalīšanu divos zemes gabalos  
10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0358, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
11. Par 2010.gada 25.augusta zemes nomas līguma (iznomātājs Ūve Perlbahs) pagarināšanu  
12. Par 2011.gada 16.jūnija zemes nomas līguma Nr.DFG-52/9754 (iznomātājs VAS “Latvijas dzelzceļš”) pagarināšanu  
13. Par 2010.gada 20.jūlija zemes nomas līguma (iznomātājs Vilis Līviņš) pagarināšanu  
14. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no pašvaldības bilances  
15. Par pamatlīdzekļu (Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas grāmatu krājuma) norakstīšanu  
16. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125