facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

17. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums 

18. Par Izpilddirektores vietas izpildītājas iecelšanu amatā uz laiku  
19. Par 2015.gada 15.jūlija zemes nomas līguma Nr.2015/06-1 ar SIA “Granulu Mobilais Siltums” grozījumiem  
20. Par zemes nomas līguma slēgšanu  
21. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Raunas aptieka”  
22. Par telpu nomu masāžas pakalpojumu sniegšanai sociālo pakalpojumu punktā Dārza iela 4 – 14, Jaunpiebalga  
23. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas atļauju zvejai Kāpurkalna ezerā  
24. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma ”Pētera skola”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads – atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums
25. Par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Puķītes” ar kadastra Nr.4256 005 0040, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
26. Par iepirkuma rīkošanu “Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta Jaunpiebalga daudzdzīvokļu mājām Dārza iela 2,4 un Brāļu Kaudzīšu iela 3,5,7,7A”  
27. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu  
28. Par pašvaldībai piederošas vieglās automašīnas WV Passat norakstīšanu un nodošanu utilizācijai  
29. Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0251 Jaunpiebalgas pagastā Jaunpiebalgas novadā  
30. Par nomas maksas piedziņu  
31. Par 2013.gada 23.septembra zemes nomas līguma (nomnieks Edgars Kļaviņš) grozījumiem  
32. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) ar 01.03.2016  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125