facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

33. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

34. Par finansējuma piešķiršanu Nodibinājuma “Gaujas fonds” projekta „Piebalgas senās un jaunās amatu prasmes” īstenošanai  
35. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vecrempi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai  
36. Par atļauju sakopt lauksaimniecībā izmantojamo zemi nomātā īpašumā „Krogmaļi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
37. Par nekustamā īpašuma „KARJERS” , kadastra Nr.4256 009 0056, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu nomai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
38. Par nekustamā īpašuma” JAUNZEMI” , kadastra Nr.4256 003 0068, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu nomai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
39. Par nekustamā īpašuma „JAUNPŪĶI 2” , kadastra Nr.4256 008 0112, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu nomai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
40. Par nekustamā īpašuma „LEJAS ABRUPI 1” , kadastra Nr. 4256 007 0247, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu nomai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
41. Par nekustamā īpašuma „RAIŅA IELA 2A” , kadastra Nr.4256 006 0282, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu nomai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
42. Par nekustamā īpašuma „LEJAS ABRUPI 1” , kadastra Nr. 4256 007 0248, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu nomai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
43. Par nekustamā īpašuma „KALNA ZAĻKALNS” , kadastra Nr.4256 007 0150, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu nomai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
44. Par 2016.gada 22.februāra Jaunpiebalgas novada domes lēmuma Nr.22 (prot. Nr.2 6.§) “Par telpu nomu masāžas pakalpojumu sniegšanai sociālo pakalpojumu punktā Dārza iela 4 – 14, Jaunpiebalga” noteiktās nomas maksas precizēšanu  
45. Par 2014.gada 10.marta Jaunpiebalgas novada domes lēmuma Nr.53 (prot. Nr.3 6.§) “Par telpu nomu sociālo pakalpojumu punktā Dārza iela 4 – 14, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads” precizēšanu  
46. Par dotācijas piešķiršanu un inventāra nodošanu Jaunpiebalgas novada domes nodibinājumam „Solis Piebalgā”  
47. Par projekta vadītāju apstiprināšanu Jaunpiebaldzēnu salidojumam un izstādei – gadatirgum “Izvēlies Piebalgu”  
48. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125