facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācijai SIA “ZAAO” prezentācija  
49. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

50. Par SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” gada pārskata 2015.gadam apstiprināšanu  
51. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
52. Par Jaunpiebalgas novada domes dalību nodibinājumā “Gleznotāja Kārļa Miesnieka muzeja izveides fonds”  
53. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
54. Par novada domes priekšsēdētāja vietnieka nosūtīšanu komandējumā  
55. Par dzīvojamās telpas „Abrupe” dz. 1, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, īres līguma noslēgšanu  
56. Par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu nekustamam īpašumam „ Vēveri” kadastra Nr. 4298 005 0035, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, - zemes vienībai ar kadastrs apzīmējumu 4298 005 0035  
57. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Meža Naudēļi”, kadastra Nr.4256 003 0065, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads ,atdalot atsevišķu zemes vienību  
58. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Birzmalas”, kadastra Nr.4256 008 0003, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads ,atdalot atsevišķu zemes vienību  
59. Par izmaiņām zemes nomas līgumā zemes lietojumam „Avotiņi 2”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
60. Par pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā esošu dzīvokļu - dzīvojamā mājā ‘Dzelmes”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda  
61. Par atļauju īpašumā “Doktorāts” ar kadastra Nr.4256 006 0168, Jaunpiebalga, nojaukt šķūni ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0168  
62. Par nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0074, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ietilpstošā pašvaldības autoceļa “Saulītes – Lejas Skubiņi” ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0006 001, daļas atsavināšanu pašvaldības autonomās funkcijas – ceļa uzturēšana, veikšanai  
63. Par Jaunpiebalgas novada domes Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu Pielikums
64. Par Jaunpiebalgas novada domes iesaistīšanos projekta “Green Railways” sagatavošanā  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125