facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

65. Par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam atkārtoti papildinātās 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  
Informācijai Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektora Raimonda Kalašinska atskaite par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu novadā  
66. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

67. Par būvju ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0006 001 (kūts un divi skābbarības uzglabāšanas laukumi) sakārtošanu, kuras atrodas uz nekustamā īpašuma “Birzītes” ar kadastra Nr.4256 011 0006, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.  
68. Par nomas maksas piedziņu  
69. Par komunālo maksājumu parāda piedziņu  
70. Par komunālo maksājumu parāda piedziņu  
71. Par komunālo maksājumu parāda piedziņu  
72. Par komunālo maksājumu parāda piedziņu  
73. Par komunālo maksājumu parāda piedziņu  
74. Par komunālo maksājumu parāda piedziņu  
75. Par komunālo maksājumu parāda piedziņu  
76. Par nomas maksas piedziņu  
77. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
78. Par līdzfinansējumu Jaunpiebalgas novada domes projektam “Skatu torņa būvniecība “Viņķu kalnā”  
79. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pētera skola”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0145, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles rīkošanu  
80. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0121, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jaunpiebalgas novada domes 14.09.2015. sēdes lēmumu Nr. 169 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu  
81. Par izmaiņām zemes nomas līgumā zemes lietojumam Bērzu iela 10, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
82. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Lejas Melnbārži”, kadastra Nr.4298 003 0077, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads sadalīšanai  
83. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Mazrudgalvji”, kadastra Nr.4256 005 0016, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību  
84. Par novada domes priekšsēdētāja nosūtīšanu komandējumā  
85. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumā “Vecviņķi”, kadastra Nr.4256 008 0007, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, gleznotāja Kārļa Miesnieka muzeja uzturēšanai.  
86. Par līdzfinansējumu Jaunpiebalgas novada domes projektam “Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Melnbāržu ciemā”  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125