facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

87. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums 

88. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
89. Par grozījumiem Jaunpiebalgas vidusskolas 2009.gada 19.oktobra Nolikumā „Jaunpiebalgas vidusskolas nolikums”  
90. Par nekustamā īpašuma “Karjers”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr. 4256 009 0056 nomas tiesību (otrās) izsoles rīkošanu Pielikums
91. Par nekustamā īpašuma “Jaunpūķi 2”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr. 4256 008 0112 nomas tiesību (otrās) izsoles rīkošanu Pielikums
92. Par nekustamā īpašuma “Lejas Abrupi 1”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr. 4256 007 0248 nomas tiesību (otrās) izsoles rīkošanu Pielikums
93. Par nekustamā īpašuma “Kalna Zaļkalns”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr.4256 007 0150 nomas tiesību (otrās) izsoles rīkošanu Pielikums
94. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas nekustamā īpašuma zemes gabala "Jaunzemi", kadastra numurs 4256 003 0068, 1,7 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu  
95. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas nekustamā īpašuma zemes gabala "Lejas Abrupi 1", kadastra numurs 4256 007 0247, 13,4 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu  
96. Par nekustamā īpašuma zemes vienības “Raiņa iela 2A” ar kadastra numurs 4256 006 0282 – 2,71 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu  
97. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  
98. Par Vienošanos “Par grozījumiem 2004.gada 1.jūnija nomas līgumā Nr.89” slēgšanu ar VAS “Latvijas Pasts”  
99. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Saulieši”, kadastra Nr.4256 006 0146, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību  
100. Par adrešu datu sakārtošanu īpašuma “Dzirnavas” kadastra Nr.4256 006 0160, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0446  
101. Par Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 14.decembra lēmuma Nr.248 “Par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Meža Zariņi” ar kadastra Nr.4256 011 0048, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads” 3. punkta papildināšanu un precizēšanu -zemes lietošanas mērķu precizēšanu  
102. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Dārza Jānēni”, kadastra Nr.4256 010 0014, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību  
103. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Zvaigznītes”, kadastra Nr.4298 005 0057, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību  
104. Par dalību programmā "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" 4.2.2. specifisko atbalsta mērķi "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās"  
105. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  
106. Par dalību “ERASMUS+” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” īstenošanu  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125