facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

107. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums 

108. Par 2015. gada publiskā pārskata apstiprināšanu  
109. Par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam apstiprināšanu  
110. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
111. Par kapličas ēkas nomu  
112. Par nekustamā īpašuma Brāļu Kaudzīšu ielā 4A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai  
113. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pētera skola”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0145, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu  
114. Par pašvaldības nekustamā īpašuma” Avotiņi 2”, kadastra numurs 4298 003 0177, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads pārdošanu  
115. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Bērzu iela 10”, kadastra Nr.4298 003 0104,Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību  
116. Par būvju – ūdenstornis un saimniecības ēka – Gaujas iela 1A, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, iekļaušanu pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā  
117. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai, neveidojot jaunu īpašumu, nekustamiem īpašumiem Gaujas iela 21B, kadastra Nr.4256 006 0333 un Gaujas iela 21A, kadastra Nr.4256 006 0283, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
118. Par zemes nomas līguma īpašumam “Jaunpūķi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, pārtraukšanu  
119. Par tiesībām iegūt īpašumā mantojamo zemi “Smilgas”, kadastra apzīmējums 4256 008 0037, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads un Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 14.apriļa lēmuma Nr.88 atcelšanu.  
120. Par nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0074, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ietilpstošā pašvaldības autoceļa “Saulītes – Lejas Skubiņi” ar kadastra apzīmējumu 4256 0090 006 001 atsavināšanu pašvaldības autonomās funkcijas – ceļa būvniecībai  
121. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Meža Skrāģi”, kadastra Nr.4256 007 0042, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību  
122. Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma 8.“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 8.5,apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”  
123. Par dalību biedrībā “Meža īpašnieku apvienība Madona”  
124. Par grozījumiem Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas 2014.gada 8.decembra Nolikumā “Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas nolikums”  
125. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125