facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

138.. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
139. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums 

140. Par skolu tāmes apstiprināšanu Pielikums
141. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu Pielikums
142. Par ikmēneša maksas atcelšanu futbola sporta pulciņam  
143. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr. 4256 006 0121 nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
144. Par Andas Graudiņas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas  
145. Par komunālo pakalpojumu maksas parāda piedziņu  
146. Par komunālo pakalpojumu maksas parāda piedziņu  
147. Par komunālo pakalpojumu maksas parāda piedziņu  
148. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 15, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag. Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 006 0315, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
149. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no A. J.  
150. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no A. V.  
151. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no A. K.  
152. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no A. L.  
153. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no A. I.  
154. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no A. M.  
155. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no A. K.  
156. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no D. E.  
157. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no E. I.  
158. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no G. K.  
159. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no I. R.  
160. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no I. T.  
161. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no I. G.  
162. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no I. K.  
163. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no J. B.  
164. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no P. B.  
165. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no R. M.  
166. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no S. S.-B.  
167. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no T. N.  
168. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no V. M.  
169. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no V. J.  
170. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no Z. G.  
171. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no Z/S “V.” Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu no Z/S “V.”   
172.  Par Jaunpiebalgas vidusskolas dalības apstiprināšanu ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektam “Moderna skola” Par Jaunpiebalgas vidusskolas dalības apstiprināšanu ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektam “Moderna skola”   
 173. Par neizlietotās dotācijas audzēkņu ēdināšanai izlietošanu Jaunpiebalgas vidusskolas 5. un 6.klasei Par neizlietotās dotācijas audzēkņu ēdināšanai izlietošanu Jaunpiebalgas vidusskolas 5. un 6.klasei   
174.  Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Br. Kaudzīšu iela 4A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Br. Kaudzīšu iela 4A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu   
 175. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma “Pētera skola”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma “Pētera skola”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu   
176.  Par bezcerīgo parādu norakstīšanu Par bezcerīgo parādu norakstīšanu   
 177. Par Jaunpiebalgas novada apbalvojuma „Gada cilvēks” nolikuma apstiprināšanu Par Jaunpiebalgas novada apbalvojuma „Gada cilvēks” nolikuma apstiprināšanu   
178.  Par kritēriju maiņu un prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Jaunpiebalgas novadā Par kritēriju maiņu un prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Jaunpiebalgas novadā  Pielikums 
 179. Par viena iedzīvotāja mēneša vidējo uztura apmēru Jaunpiebalgas novadā Par viena iedzīvotāja mēneša vidējo uztura apmēru Jaunpiebalgas novadā   
 180. Par nosaukuma “Krautuves ceļš ” maiņu uz nosaukumu “Stacijas iela” un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0360 reģistrēšanu pašvaldības ielu sarakstā Par nosaukuma “Krautuves ceļš ” maiņu uz nosaukumu “Stacijas iela” un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0360 reģistrēšanu pašvaldības ielu sarakstā   
181. Par būvju - atdzelžotava, ūdenstornis, saimniecības ēka - reģistrēšanu zemesgrāmatā, pievienojot esošam zemes īpašumam Gaujas iela 1A, Melnbārži ,Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr.4298 003 0259  
182. Par adrešu datu sakārtošanu īpašumā “Vidus Melnbārži ”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
183. Par adrešu datu sakārtošanu īpašuma “Abrupe 2” kadastra Nr.4256 007 0048, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, piešķirot jaunu adresi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0049 un ēkai uz tās ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0048 003  
184. Par īpašuma “Doktorāts” ar adresi Brāļu Kaudzīšu iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, rekonstrukcijas reģistrēšanu zemesgrāmatā  
185. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125