facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

186.. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

187. Par maksu Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas “Piebaldzēni” dalībniekiem  
188. Par nekustamā īpašuma nodokļa nepieprasītās pārmaksas dzēšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā  
189. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam Raiņa iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
190. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu  
191. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
192. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”  
193. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu  
194. Par estrādes “Skrāģu krogs”, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas nov., nojaukšanu  
195. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma dzīvokļa Dārza iela 2 – 15, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads izīrēšanu  
196. Par piedalīšanos projektā “Publiskās apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija”  
197. Par Jaunpiebalgas vidusskolas dalību Eiropas Savienības projektā “ERASMUS+”  
198. Par Jaunpiebalgas vidusskolas dalību Eiropas Savienības projektā “ERASMUS+”  
  Dažādi jautājumi  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125