Drukāt

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

199. Par Jaunpiebalgas novada apbalvojuma „Gada cilvēks 2016” nomināciju saņēmēju apstiprināšanu  
200. Par apbalvošanu ar Jaunpiebalgas novada domes pateicības rakstiem  
201. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām  
202. Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēra sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) no 01.01.2017.  
203. Par novada domes priekšsēdētāja , priekšsēdētāja vietnieka un deputātu/ komiteju un komisiju locekļu darba samaksu atbilstoši pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu atlīdzības sistēmai ar 01.01.2017.  
204. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu Pielikums
205. Par domes iestādes Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas iestāšanos Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijā  
206. Par Nolikuma “Jaunpiebalgas novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības un kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikums” apstiprināšanu Pielikums
207. Par grozījumiem lēmumā “Par dalības maksas noteikšanu Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas “Piebaldzēni” dalībniekiem”  
208. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu  
209. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 15, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag. Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4256 006 0315 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles rīkošanu Pielikums
210. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr. 4256 006 0121 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums
211. Par pagraba stāva telpu Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0027 001, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums
212. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala “Kalniņi”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr. 4298 004 0051 nodošanu nomai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
213. Par līdzfinansējumu Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālajai biedrībai Par līdzfinansējumu Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālajai biedrībai   
 214. Par adrešu datu sakārtošanu ārpus Jaunpiebalgas ciema Jaunpiebalgas novadā, atbilstoši Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojumam 2016 – 2027.gadamPar adrešu datu sakārtošanu ārpus Jaunpiebalgas ciema Jaunpiebalgas novadā, atbilstoši Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojumam 2016 – 2027.gadam   
215. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazbaltiņi”, kadastra Nr. 4256 010 0067, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes nomas līguma noslēgšanu  
216. Par nomas maksu pagrabstāva telpām Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā  
217.  Par līdzfinansējumu nodibinājumam “Sibīrijas bērni” Par līdzfinansējumu nodibinājumam “Sibīrijas bērni”   
Informācijai  Par papildus finansējuma piešķiršanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības vispārējās izglītības skolas pedagogu darba samaksai   
Informācijai  Par SIA “FX Būve” iesnieguma izskatīšanu