facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

218. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem 2016.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais un ziedojumu budžets 2016. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums 

219. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas novada domes nolikums”” apstiprināšanu  
220. Par komunālo pakalpojumu – siltumenerģijas tarifu katlu mājai “Jūrnieki”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads noteikšanu ar 2017.gada 1.janvāri  
221. Par brīvprātīgā darba veikšanu (uzturēt sabiedrisko kārtību) un autotransporta nomu brīvprātīgā darba nodrošināšanai  
222. Par līdzfinansējumu Latvijas Biatlona federācijai  
223. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I. G.  
224. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu E. A.  
225. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu  
226. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  
227. Par nekustamā īpašuma “Pļavu Dedestiņas”, Zosēnu pag. Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4298 005 0186, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
228. Par nekustamā īpašuma “Augstāru karjers”, Zosēnu pag. Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr.4298 003 0248, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
229. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu Jaunroci”, kadastra Nr.4256 011 0078, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads ,atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 012 0030  
230. Par neapbūvētas lauku apvidus zemes “Krēsliņi” ar kadastra numuru 4256 009 0079, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  
231. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Kalna Roci”, kadastra Nr.4256 011 0079, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķu zemes vienību  
232. Par neapbūvētas lauku apvidus zemes “Kalna Avotiņi” ar kadastra numuru 4298 003 0243, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  
233. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra Nr.4256 009 0040, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes nomas līguma noslēgšanu  
234. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Liepas” ar kadastra Nr.4256 008 0057, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes nomas līguma noslēgšanu  
235. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Liepas” ar kadastra Nr.4256 008 0057, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads - zemes nomas līguma noslēgšanu  
236. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Rūpnieki”, kadastra Nr.4256 006 0082, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai  
237. Par komunālo pakalpojumu maksas piedziņu  
238. Par siltumenerģijas tarifa samazinājumu daudzdzīvokļu mājām 2016.gada novembra mēnesī Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā.  
  Dažādi jautājumi  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125