facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

4. Par Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada budžeta izpildi

 

5. Par Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 2.februāra Saistošo noteikumu Nr.1 "Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo budžetu un ziedojumu budžetu 2015.gadam" apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Pielikums

6. Par SIA "Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance" gada pārskata 2014.gadam apstiprināšanu  
7. Par vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadam apstiprināšanu Pielikums
8. Par mežaudžu uzņemšanu pašvaldības bilancē  
9. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret M. L.  
10. Par prasības iesniegšanu tiesā par nomas parāda piedziņu pret A. Š.  
11. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret A. K.  
12. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret I. K.  
13. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret D. S.  
14. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret M. S.  
15. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret A. G.  
16. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret L. L.  
17. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret L. P.  
18. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret A. R.  
19. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret I. Š.  
20. Par prasības iesniegšanu tiesā par komunālo maksājumu parāda piedziņu pret J. P.  
21. Par pašvaldībai piederoša 4 istabu dzīvokļa "Dzelmes" - 10, Melnbāržos, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4298 003 0161 018 010 iespējamo izīrēšanu  
22. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – meža cirsmas "Lielsilakalns" un "Meža Slieķi", Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums
23. Par atbrīvošanu no Kultūras, izglītības un sporta komitejas vadītājas pienākumiem.  
 24. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „ Plienkalns", kadastra Nr.4256 006 0151, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „ Plienkalns", kadastra Nr.4256 006 0151, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads   
25. Par adreses- nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam (ēku, būvju īpašumam) „Dzelzceļa ēka 60.km", Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā  
26. Par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Tīrumkalni" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 012 0002, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
27. Par atsavināšanai nenodoto zemes vienību ieskaitīšanu pamatlīdzekļu sarakstā  
28. Par tirdzniecības nojumes un tirgus laukuma Gaujas iela 17A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads reģistrēšanu zemesgrāmatā  
 29. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu reģistrā, izslēdzot atsevišķus ceļu posmus un atsevišķus ceļus. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu reģistrā, izslēdzot atsevišķus ceļu posmus un atsevišķus ceļus.   
30. Par pašvaldības autoceļu nosaukumu maiņu Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastos  
31. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu īpašumam Gaujas iela 2D, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads.  
32. Par atļauju būvdarbu apjoma un būvvietas saskaņošanu būvvaldē dīķa rakšanai bez līmeņa regulējošām būvēm – 0,50 ha platībā, īpašumā „ Siliņi", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
33. Par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Jaungāršas" Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0049  
 34. Par zemes vienības „Lielslieķi" Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, sagatavošanu reģistrēšanai Zemesgrāmatā un atsavināšanai Par zemes vienības „Lielslieķi" Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, sagatavošanu reģistrēšanai Zemesgrāmatā un atsavināšanai   
35. Par publiskās lietošanas infrastruktūras objektu- ielu iekļaušanu pašvaldības pamatlīdzekļu sarakstā  
36. Par telpu nomu Jaunpiebalgas mūzikas skolas programmas īstenošanas vajadzībām  
Informācijai Par nosaukuma piešķiršanu Lietišķās un tēlotājas mākslas studijai  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125