facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācijai Tikšanās ar Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektoru Raimondu Kalašinski  
37. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015. gadam"" apstiprināšanu

Pielikums

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1, Br. Kaudzīšu iela 7A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4256 900 0250, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā ieskaitīšanu pamatlīdzekļu sastāvā  
39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvei paredzētām zemes vienībām ar adresi Pureņu iela 1;3;5;7;9;11;13;15;16;17;18, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu atsavināšanai  
40. Par "Nolikums par Jaunpiebalgas novada kultūras pasākumu biļešu cenu politiku" apstiprināšanu Pielikums
41. Par grozījumiem novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā  
42. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  
43. Par Lietišķās un tēlotājas mākslas studijas nosaukuma apstiprināšanu  
44. Par projekta konkursa "Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai Jaunpiebalgas novadā" rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu Pielikums
45. Par saistošo noteikumu Nr.3 "Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā"" apstiprināšanu Pielikums
46. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Kalna Nēķeni", Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
47. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam "Mazkrūzes 2", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai  
48. Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam "Dzintari 1", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
49. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu zemes vienībai "Gaujas Priedes", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2.5ha platībā  
50. Par atļauju mainīt zemes vienību "Liepas" un "Liepas 1", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, konfigurāciju kadastra kartē un zemes vienību platību  
51. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 005, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda un jauna nosaukuma piešķiršanu  
52. Par Jaunpiebalgas novada domes 2014.gada 8.decembra lēmuma Nr.247 atcelšanu un atļauju z/s "Jaunjaunzemi", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, izstrādāt projekta dokumentāciju saimniecības ēkas rekonstrukcijai un nojumju celtniecībai.  
53. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu Bērzu iela 5, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam "Dzirnavas", Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra apzīmējums 4256 006 0369  
55. Par kapličas ēkas nomu  
56. Par dzīvokļa Br. Kaudzīšu ielā 7A-1, Jaunpiebalgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA "Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance"  
Informācijai Par Labklājības ministrijas rezultātiem iepirkumam "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem"  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125