facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

57. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015. gadam"" apstiprināšanu

Pielikums

58. Par 09.03.2015.saistošo noteikumu Nr.3 precizēšanu  
59. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas atļauju zvejai Kāpurkalna ezerā  
60. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvei paredzētām zemes vienībām Pureņu iela 1;3;5;7;9;11;13;15;16;17;18, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads – atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums
61. Par papildinājumiem Jaunpiebalgas novada domes pamatlīdzekļu kategoriju, grupas un apakšgrupas nolietojuma normās  
62. Par Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā Interešu izglītības programmas „Sagatavošanas klase" izveidošanu un vecāku līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu  
63. Par pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma – cirsmas "Lielsilakalns" un "Meža Slieķi", Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
64. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkām un zemi ar adresi Gaujas iela 13, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, nodošanu atsavināšanai.  
65. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „ Butlēri Loka iela 14" Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
66. Par atļauju izstrādāt projekta dokumentāciju dzīvojamās mājas rekonstrukcijai īpašumā Krasta iela 3, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
67. Par atļauju izstrādāt projekta dokumentāciju šķūņa būvniecībai īpašumā „Ozola Murdēni" Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
68. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Kalēji" zemes vienībai ar kadastra Nr.4256 006 0005 Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
69. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 002 0086, Jaunpiebalgas pagastā, piekritību Jaunpiebalgas novada domei  
70. Par zemes lietošanas mērķa un adreses maiņu īpašumam Gaujas ielā 25, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
71. Par atļauju sadalīt pašvaldības zemes vienību „ Jaunormaņi-Melnbārži" Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
72. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Kalna Melnbārži" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42980030074 un 42980030075 Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
73. Par adrešu datu sakārtošanu Jaunpiebalgas novadā  
74. Par atļauju izstrādāt projekta dokumentāciju šķūņa – kūts rekonstrukcijai un piena mājas būvniecībai īpašumā „Vecķeiķi" Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
75. Par atļauju izstrādāt projekta dokumentāciju pagraba būvniecībai īpašumā „ Lejas Pūķi", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
76. Par atļauju izstrādāt projekta dokumentāciju dzīvojamās mājas rekonstrukcijai īpašumā „Gaujas Rudgalvji", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
77. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Gaujas iela 15B, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda  
78. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Silzemji", kadastra Nr.4256 006 0140, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai  
79. Par apgrūtinājuma - servitūta ceļa noteikšanu zemes vienībai "Lielslieķi", Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125