facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

80. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015. gadam"" apstiprināšanu

Pielikums 

81. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu  
82. Par Jaunpiebalgas novada domes Saistošo noteikumu Nr. 6 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā"" apstiprināšanu Pielikums
83. Par nesakārtotiem un ugunsbīstamiem objektiem novadā  
84. Par zemes vienības Priežu iela 8 un nekustamā īpašuma "Bērzlapji" maiņu  
85. Par atļauju slēgt iepirkuma līgumu par siltumenerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada domes iestādēm  
86. Par zemes nomas līgumu slēgšanu īpašumam Gaujas 41 Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, iepirkuma līguma par siltuma enerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada domes iestādēm izpildei  
87. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšanu īpašumos „Gaujas krasti" un „Jūrnieki", Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, iepirkuma līguma par siltuma enerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada domes iestādēm izpildei  
88. Par līgums slēgšanu ar Biedrību Mednieku klubs "MK Timšsils"  
89. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Gaujas iela 13, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads – atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu  
90. Par atbalstu mūzikas festivālam "Rock Fest Jaunpiebalga" 06.06.2015.  
91. Par pašvaldības dalību Biedrībā "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība"  
92. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) ar 15.06.2015.  
93. Par ieraksta maiņu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā īpašumā" Birzītes", kadastra Nr.4256 011 0006.  
94. Par adrese noteikšanu jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0337 001, Jaunpiebalgas novads  
95. Par atļauju būvdarbu apjoma un būvvietas saskaņošanu būvvaldē dīķa rakšanai bez ūdens līmeņa regulējošām būvēm 0.20ha platībā īpašumā "Vērdiņi" Zosēnu pagastā  
96. Par atļauju izstrādāt projekta dokumentāciju dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Em. Dārziņa ielā 13, Jaunpiebalga  
97. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  
Informācijai Dažādi jautājumi  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125