facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

110. Par dotācijas piešķiršanu Jaunpiebalgas novada domes nodibinājumam “Solis Piebalgā”  
111. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”  
112. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam  
113. Par pašvaldības palīdzību Ukrainai  
114. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015. gadam”” apstiprināšanu Pielikums
115. Par sludinājuma publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”  
116. Par Jaunpiebalgas novada domei piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa Br. Kaudzīšu iela 7A-1, Jaunpiebalga, nodošanu nomā SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”  
117. Par 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu Pielikums
118. Par valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Jaunpiebalgas novada pašvaldībā  
119. Par administrācijas ēkas pagrabstāva telpu nomas līgumu  
120. Par projektu konkursa “Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai Jaunpiebalgas novadā” rezultātu apstiprināšanu  
121. Par nekustamā īpašuma “Grāmatnīca” ar kadastra numuru 4256 006 0353, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu  
122. Par dzīvojamās telpas ‘Dzelmes’ dz.9, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, īres līguma noslēgšanu  
123. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Gaujas iela 13, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads – atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu  
124. Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu īpašumam Gaujas iela 15B, Jaunpiebalga  
125. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ēku īpašuma Gaujas iela 21 Jaunpiebalga uzturēšanai  
126. Par zemes vienības Gaujas iela 21, kadastra apzīmējums 4256 006 0242, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts reģistrēšanu uz pašvaldības vārda  
127. Par atļauju iznomāt pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0397 – 0.18 ha platībā, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā  
128. Par atļauju iznomāt pašvaldības īpašumu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0401, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads  
129. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunķenci”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
130. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Mazkrūzes 2”. Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
131. Par zemes nomas līguma noslēgšanu un dokumentu sagatavošanu atsavināšanai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0261, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
132. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazviņķi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, kadastra apzīmējums 4256 008 0104, pārdošanu  
133. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Silzemji”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
134. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125