facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

135. Par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  
136. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015. gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums

137. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) ar 15.09.2015.  
138. Par Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā Interešu izglītības programmas „Sagatavošanas klase” izveidošanu un vecāku līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu  
139. Par līguma slēgšanu ar SIA “Gaujas kalns” par telpu nomu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas darbības nodrošināšanai  
140. Par kritēriju un prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei Eiropas Savienības atbalsta pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Jaunpiebalgas novadā.  
141. Par invazīvās augu sugas - Sosnovska latvāņa - ierobežošanas pasākumiem Jaunpiebalgas novadā  
142. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalna Skubiņi 1”, Jaunpiebalgas pagasts, pārdošanu  
143. Par telpu Gaujas iela 4A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, iznomāšanu SIA „Zauska”  
144. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.A. 
 
145. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no N.C.  
146.  Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no R.K.  
147. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no D.E  
148. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no G.K  
149. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.L.  
150.  Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no M.P  
151. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no K.R.  
152. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I.R.  
153.  Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no I.Š.  
154. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no M.S.  
155.  Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A.S.  
156. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no E.Š.  
157. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no P.V.  
158. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no R.V.  
159. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  
160. Par velotūres “Pāri Piebalgas pakalniem 2015” nolikuma apstiprināšanu Pielikums
161. Par dalību Latvijas Riteņbraukšanas federācijā  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125