facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

163. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

164. Par Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadam apstiprināšanu Pielikums
165. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
166. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2012.gada 27.novembrī apstiprinātajā nolikumā „Jaunpiebalgas vidusskolas konkursa par labākajiem sasniegumiem mācību un interešu izglītības programmu izpildē nolikums” Pielikums
167. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) ar 01.10.2015.  
168. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.9, “Dzelmes”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšana izsoles noteikumu apstiprināšana Pielikums
169. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšana izsoles noteikumu apstiprināšana Pielikums
170. Par valsts reģionālā autoceļa V-339 pārņemšanu pašvaldības īpašumā  
171. Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu D. S.  
172. Par papildus vienošanos pie līguma par Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas telpu nomu Rūpniecības ielā 2A, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads  
173. Par neizlietotās dotācijas sākumskolas audzēkņu ēdināšanai izlietošanu Jaunpiebalgas vidusskolā  
174. Par grozījumiem Administratīvās komisijas sastāvā  
175. Par grozījumiem komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi sastāvā  
Informācijai Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu saskaņošanu.  
176. Par atļauju iznomāt pašvaldības valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 013 0036- 3,73 ha platībā, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
177. Par atļauju iznomāt pašvaldības valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra numuru 4256 007 0128, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
178. Par adreses Rūpniecības iela 2A Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads izslēgšanu no adrešu reģistra  
179. Par adreses maiņu un telpu grupu izveidi nekustamā īpašumā ar kadastra Nr. 4256 506 0065 Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
180. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Mazkrūzes”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
181. Par nekustamā īpašuma kadastra Nr.4256 006 0403, Priežu ielā 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads (apbūvēta zemes vienības daļa 2,62 ha) iegādi  
182. Par novada domes priekšsēdētāja nosūtīšanu komandējumā  
183. Par līdzdalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā  
 Informācijai  Par jaunatnes programmu  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125