facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

184. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

185. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.6 “Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā”  
186. Par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu  
187. Par atbalstu Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projektam un finansējumu vienkāršotās projekta finanšu analīzes izstrādei  
188. Par metodisko noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas metodika Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu Pielikums
189. Par grozījumiem Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Nolikumā  
190.  Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā  
 191. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu   
192. Par atbalstu Cēsu apriņķī PSRS okupācijas laikā cietušo un bojāgājušo ekspozīcijas – piemiņas vietas izveidei Cēsīs, Pils ielā 12  
193. Par Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 13.jūlija lēmuma Nr.116 “Par Jaunpiebalgas novada domei piederoša nekustamā īpašuma - dzīvokļa Br. Kaudzīšu ielā 7A-1, Jaunpiebalga, nodošanu nomā SIA "Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”” grozīšanu  
194. Par aizņēmumu projekta „Jaunpiebalgas mākslas skolas rekonstrukcija” īstenošanai  
195. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Madaras 1”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads pārdošanu  
196. Par zemes vienības Gaujas iela 21, kadastra apzīmējums 4256 006 0242, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts reģistrēšanu uz pašvaldības vārda  
 197. Par ēku (būvju) īpašuma Priežu iela 8 Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Par ēku (būvju) īpašuma Priežu iela 8 Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda   

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125