facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

198. Par Jaunpiebalgas novada apbalvojuma “Gada cilvēks 2015” nomināciju saņēmēju apstiprināšanu  
199. Par lielāko nodokļu maksātāju apbalvošanu ar Jaunpiebalgas novada domes pateicības rakstiem  
200. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

201. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.9, “Dzelmes”, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu  
202. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0121, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles rīkošanu Pielikums
203. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma “Grāmatnīca”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu  
204. Par līdzfinansējumu Latvijas Biatlona federācijai  
205. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) ar 10.11.2015.
 
206. Par potenciālā projekta „Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” atbalstu Par potenciālā projekta „Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” atbalstu   
 207. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības iestādes Jaunpiebalgas reģionālā tautskola reorganizāciju (likvidāciju)  
208. Par zemesgabala “Dzirnavas”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0160 nomas līguma slēgšanu, uz tā atrodošos pašvaldības ēku un komunikāciju apsaimniekošanai un uzturēšanai  
209. Par novada domes priekšsēdētāja nosūtīšanu komandējumā  
210. Par Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 12.oktobra sēdes lēmuma Nr.193”Par Jaunpiebalgas novada domes 2015.gada 13.jūlija lēmuma Nr.116 “Par Jaunpiebalgas novada domei piederoša nekustamā īpašuma - dzīvokļa Br.Kaudzīšu ielā 7A-1, Jaunpiebalga, nodošanu nomā SIA "Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance"” grozīšanu” atcelšanu  
211. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”  
212. Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātajā atklātā projekta iesniegumu konkursa pasākuma 8.„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 8.5.apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”  
213. Par keramikas krāsns izmantošanas izmaksu apstiprināšanu  
214. Par nosaukuma apstiprināšanu zemes īpašumam ar kadastra Nr.4256 006 0445 Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.  
215. Par atļauju iznomāt pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0405, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
216. Par zemes vienības Gaujas iela 1A, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125