facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

217. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu Pielikums 
218. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes darbinieku štatu sarakstā atbilstoši domes atlīdzības sistēmai ar 01.01.2016. Pielikums
219. Par nedzīvojamas ēkas “Estrāde”, Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, izslēgšanu no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva  
220. Par grodu aku Stacijas iela 2, “Apsāji”, “Pura Jaunzemi”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, izslēgšanu no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva  
221. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
222. Par komunālo pakalpojumu - siltumenerģijas tarifu katlu mājai Br. Kaudzīšu ielā 3A Jaunpiebalgas ciemā ar 2016.gada 1.janvāri apstiprināšanu  
223. Par atkritumu savākšanas un izvešanas tarifa apstiprināšanu daudzdzīvokļu mājām Br. Kaudzīšu un Dārza ielā Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā ar 2016. gada 1. janvāri  
224. Par piekrišanu reorganizācijas procesa darbībām un AS ,,CATA” un SIA „Aizkraukles ATU” reorganizācijas līguma projekta apstiprināšanu  
225. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”  
226. Par piedalīšanos LM iepirkumā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem  
227. Par Piebalgas pamatskolas ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā  
228. Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO”  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125