facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

229. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par grozījumiem 2015.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu, speciālo un ziedojumu budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums

Pielikums 

230. Par Jaunpiebalgas novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu  
231. Par pabalsta piešķiršanu  
232. Par nekustamā īpašuma “Pētera skola” ar kadastra numuru 4298 005 0145, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas novads, nodošanu atsavināšanai  
233. Par līgums slēgšanu ar Mednieku makšķernieku biedrību “Jaunpiebalga” par medību tiesību nomu “Jaunpiebalga” par medību tiesību nomu  
234. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzlapji”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0121, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu Pielikums
235. Par Saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jaunpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu Pielikums
236. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā „CATA”  
237. Par tiešo līdzdalības SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”  
238. Par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam papildinātās 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  
239. Par Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas konkursa “Par labākajiem izglītojamo sasniegumiem izpildītājmākslā un vizuāli plastiskajā mākslā” Nolikuma apstiprināšanu Pielikums
240. Par zemes vienību uzņemšanu pašvaldības bilancē  
241. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu pašvaldības bilancē  
242. Par dabā neesošu ēku apsekošanu  
243. Par zemes vienību nosaukuma precizēšanu  
244. Par apgrūtinājuma – ceļa servitūta izbeigšanu nekustamā īpašumā “Tīrumjānēni”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
245. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Vēveri”, kadastra Nr.4298 005 0035, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads sadalīšanai  
246. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Puķītes”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai  
247. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lielslieķi”, kadastra Nr.4298 004 0061, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, pārdošanu  
248. Par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Meža Zariņi” ar kadastra Nr. 4256 011 0048, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
249. Par zemes nomas līguma noslēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0260,Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125