facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

133. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 30.augusta Saistošo noteikumu Nr.10 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu  Pielikums
134. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
135. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
136. Par precizējumiem 2019.gada 17.jūnija sēdes lēmumā Nr. 101 “Jaunpiebalgas novada domes Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu “Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi - Meža Naukšēni” pārbūve”  
137. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma ar kadastra numuru 4256 006 0240, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0240 sadalīšanai  
138. Par līguma slēgšanu ar SIA “Ilūkstes siltums”, reģistrācijas Nr. 41503060271, par siltumenerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām  
139. Par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādes tarifu Jaunpiebalgas ciemā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā  
140. Par velofestivāla “Pāri Piebalgas pakalniem” 2019 Nolikuma apstiprināšanu  
141. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4256 007 0191, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0189, kurš atrodas “Mazkāpurkalns”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125