facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

142. Par Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadam apstiprināšanu  Pielikums 
143. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 25.septembra Saistošo noteikumu Nr.11 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu

 Pielikums

 Pielikums

144. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumu “Vecormaņi”, kadastra Nr.4298 003 0191 un “Lejas Ormaņi” kadastra Nr.4298 003 0032, robežu pārkārtošanai, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
145. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā “Jaungaujas”, kadastra Nr.4256 004 0001, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 004 0001 sadalīšanai  
146. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Skanuļi”, kadastra Nr.4256 013 0002 un “Sila Skanuļi” kadastra Nr.4256 013 0063, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai un robežu pārkārtošanai  
147. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Strautmaļi”, kadastra Nr.4256 006 0097, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0097 sadalīšanai  
148. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma ”Jaunniklavas” ar kadastra numuru 4256 004 0008, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 004 0008 sadalīšanai  
149. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma ”Mežāres” ar kadastra numuru 4298 003 0008, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0082 sadalīšanai  
150. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma ”Vecrempi” ar kadastra numuru 4256 014 0034, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 014 0084 sadalīšanai  
151. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Sila Rudgalvji” un “Sila Rudgalvji 1”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
152. Par pašvaldības nekustamā īpašuma apbūvēta zemes gabala “Gaujmaļu krogs”, kadastra Nr.4298 002 0069, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, pārdošanu ēku īpašniekam  
153. Par pašvaldības nekustama īpašuma apbūvēta zemes gabala Gaujas iela 11, kadastra Nr.4298 003 0080, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, pārdošanu ēku īpašniekam  
154. Par telpu grupu adreses likvidēšanu un adrešu datu precizēšanu Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads atbilstoši “Adresācijas noteikumiem“  
155. Par Jaunpiebalgas novada domes “Grāmatvedības uzskaites kārtība” apstiprināšanu  
156. Par Jaunpiebalgas vidusskolas interešu izglītības un ārpusklases programmu apstiprināšanu 2019./2020. mācību gadam  
157. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu  
158. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes Noteikumi “Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība” apstiprināšanu  
159. Par Piebalgas pamatskolas ēkas Jaunpiebalgas pagastā Jaunpiebalgas novadā turpmāko izmantošanu  
160. Par attieksmes izteikšanu administratīvi teritoriālās reformas jautājumā un publiskas vēstules nosūtīšanu  Pielikums

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125