facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

161. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 28.oktobra Saistošo noteikumu Nr.12 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu

 Pielikums 

 Pielikums

 Pielikums

162. Par noteikumu “Jaunpiebalgas novada domes budžets un tā apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu  
163. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4298 005 0187, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0099, kurš atrodas “Griezes”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 3,61 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
164. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 011 0096, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0096, kurš atrodas “Roci 1”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,5864 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
165. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 008 0114, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0114, kurš atrodas “Liepas 1”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 3,67 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
166. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 009 0063 “Kalna Kaņepi”, Jaunpiebalga Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai  
167. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 010 0037 “Kalna Skrasti”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai  
168. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu  
169. Par zemesgabala nomas līguma slēgšanu uz tā atrodošos ēku uzturēšanai  
170. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 14, kadastra Nr.4256 006 0180, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, pārdošanu ēku īpašniekam  
171. Par pašvaldības nekustama īpašuma apbūvēta zemes gabala Gaujas iela 9, kadastra Nr.4298 003 0110, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, pārdošanu ēku īpašniekam  
172. Par pašvaldības nekustama īpašuma neapbūvēta zemes gabala “Dzelmes”, kadastra Nr.4298 003 0138, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, pārdošanu zemes lietotājam  
173. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 50, kadastra Nr.4256 006 0265, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, pārdošanu ēku īpašniekam  
174. Par adreses apstiprināšanu īpašumam “Kalna Magones”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem”  
175. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumiem “Ezerbrici”, kadastra Nr.4256 010 0003 un “Vecbrici” kadastra Nr.4256 010 0034, un “Lejas Bricu ceļš”, kadastra Nr4256 010 0093, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, īpašumu sadalīšanai un robežu pārkārtošanai  
176. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam “Kalna Ķenci”, kadastra Nr.4298 002 0001 un “Vecurles” kadastra Nr.4298 002 0089, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, sadalīšanai un zemes robežu pārkārtošanai  
177. Par adreses apstiprināšanu nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0188 un ēkām uz tās, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125