facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

25. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 12.februāra Saistošo noteikumu Nr.3 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu  Pielikums 
26. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu izdevumos   
27. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Meža Žagari”, kadastra Nr.4256 007 0148, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0061 un 4256 010 0049  
28. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Lejas Viņķi ” ar kadastra numuru 4256 008 0011, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0081 sadalīšanai  
29. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Upkalnroci ” ar kadastra numuru 4256 011 0077, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0077 sadalīšanai  
30. Par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Duets” ar kadastra numuru 4256 003 0086, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
31. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu Bērzu iela 10, kadastra Nr.4298 003 0104, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0105  
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pūliņi”, kadastra apzīmējumu 4256 006 0263, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts  
33. Par pārstāvja deleģēšanu “Gaujas fondā”  
34. Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu  
35. Par līdzfinansējumu Jaunpiebalgas novada domes projektam “Skatuves gaismu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas kultūras namam sniegto pasākumu pilnveidošanai”  
36. Par līdzfinansējumu Jaunpiebalgas novada domes projektam “Trenažieru zāles izveide Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”  
37. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)   
38. Par sadarbību projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros apstiprinātā Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam ieviešanā   
39. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam   

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125