facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

1. Par Jaunpiebalgas novada domes 2017. gada budžeta izpildi  
2. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
3. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Jaunpiebalgas novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai Pielikums
4. Par Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadam apstiprināšanu Pielikums
5. Par brīvprātīgā darba veikšanu (uzturēt sabiedrisko kārtību) un autotransporta nomu brīvprātīgā darba nodrošināšanai  
6. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 22.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam” apstiprināšanu Pielikums
Pielikums
Pielikums
7. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu Pielikums
8. Par sadarbības līgumu  
9. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  
10. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu Gaujas iela 5, kadastra Nr.4298 003 0127, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0129  
11. Par nosaukuma - adreses sakārtošanu nekustamajam īpašumam “Ligzdiņas” Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads atbilstoši “Adresācijas noteikumiem”  
12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra Nr.4256 006 0358 Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
13. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu sarakstos Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā  
14. Par pašvaldības autoceļu iekļaušanu pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā Zosēnu pagastā  
15. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
16 Par atļauju īpašumā “Bērzlapji“ ar kadastra Nr.4256 006 0121, nojaukt palīgēku (kūts) ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0121 004  
17. Par nekustamā īpašuma “Pļaviņas” ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0176, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu  
18. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0421, Pureņu ielā 1, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 10.jūlija sēdes lēmumu Nr. 119 (protokols Nr.3; 3§) “Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0421 Pureņu ielā 1, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu  
19. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 10.jūlija sēdes lēmumu Nr.121 (protokols Nr.3; 5§) “Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423 Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu  
20. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 10.jūlija sēdes lēmumu Nr.122 (protokols Nr.3; 6§) “Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424 Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu  
21. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 10.jūlija sēdes lēmumu Nr.123 (protokols Nr.3;7§) “Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425 Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu  
22. Par nekustamā īpašuma – zemes gabala, Pureņu ielā 3, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar kadastra Nr. 4256 006 042, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
23. Par novada domes priekšsēdētāja , priekšsēdētāja vietnieka un deputātu/ komiteju un komisiju locekļu darba samaksu atbilstoši pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu atlīdzības sistēmai ar 01.02.2018.  
24. Par atkritumu savākšanas un izvešanas tarifa apstiprināšanu Jaunpiebalgas novadā ar 2018.gada 1.martu  

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125