Drukāt

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

40. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 12.marta Saistošo noteikumu Nr.4 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu Pielikums 
41. Par SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” gada pārskata 2017.gadam apstiprināšanu  
42. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 006 0260“Zīles”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
43. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 006 0261, “Andreji”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
44. Par nekustamā īpašuma – palīgēkas – šķūņa, Stacijas ielā 1A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4256 506 0052, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotās izsoles noteikumu apstiprināšanu  
45. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14, “Dzelmes”, Melnbārži, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4298 900 0013, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotās izsoles noteikumu apstiprināšanu  
46. Par nekustamā īpašuma ēku (būvju) nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 509 0002, kurš sastāv no dzīvojamās mājas, “Mazozoliņi”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
47. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas atļauju zvejai Kāpurkalna ezerā  
48. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu  
49. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpiebalgas novadā” precizējumu apstiprināšanu Pielikums
50. Par 100% privatizēto dzīvojamo māju ierakstu dzēšanu uz Jaunpiebalgas novada domes vārda Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā  
51. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0056, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, piekritību Jaunpiebalgas novada domei  
52. Par adrešu datu sakārtošanu Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem“  
53. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 12.02.2018. lēmumā Nr.31 “Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu Bērzu iela 10, kadastra Nr.4298 003 0104, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0105 ”  
54. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  
55. Par adreses apvienošanu