facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

56. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 9.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.5 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu Pielikums 
57. Par Nodibinājuma “Solis Piebalgā” gada pārskata 2017.gadam apstiprināšanu  
58. Par Jaunpiebalgas vidusskolas direktora amata pretendentu atlases konkursa izsludināšanu un atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu Pielikums 
59. Par sadarbības līguma slēgšanu pašvaldības funkciju realizēšanai  
60. Par pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā esošu dzīvokļa Dzelmes iela 2 – 19, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Jaunpiebalgas novada domes vārda  
61. Par būves ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0008 002 reģistrēšanu zemesgrāmatā, pievienojot esošam īpašumam Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, ar kadastra Nr.4298 003 0003  
62. Par apgrūtinājuma - ceļa servitūta izbeigšanu nekustamā īpašumā Priežu iela 18, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
63. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Virdes Kaņepi“, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
64. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaunzariņi ” ar kadastra numuru 4256 011 0051, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0051, sadalīšanai  
65. Par atļauju īpašumam “Ceriņi”, kadastra Nr.4298 005 0050, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, pievienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0020 un 4298 004 0042  
Lēmums
netiek
pieņemts
Par apgrūtinājuma - ceļa servitūta izveidošanu un servitūta līguma noslēgšanu pašvaldības zemes vienībā „Vecdzirkstiņi 1”, Jaunpiebalgas pagasts, par labu īpašumam „Lejas Dzirkstiņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
66. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0397, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, piekritību Jaunpiebalgas novada domei  
67. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 001 0031, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, piekritību Jaunpiebalgas novada domei  
68. Par adrešu datu sakārtošanu “Kalna Kāpurkalns”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem“  
69. Par adrešu datu sakārtošanu “Kalna Ormaņi”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads atbilstoši “Adresācijas noteikumiem“  
70. Par adrešu datu sakārtošanu “Tīruma Magonas”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem“  
71. Par adrešu datu sakārtošanu “Vecmagonas”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads atbilstoši “Adresācijas noteikumiem“  
Lēmums
netiek
pieņemts
Par inventarizācijā konstatēto iztrūkumu  
72. Par aizņēmumu no Valsts kases  
73. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125