facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Pieņemts
zināšanai
SIA “ZAAO” informācija par veikto darbu  
Pieņemts
zināšanai
Jaunatnes politikas stratēģija  
74. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu” Pielikums
75. Par sadarbības līgumu  
76. Par Jaunpiebalgas novada Sociālās aprūpes un veselības komitejas Nolikuma apstiprināšanu Pielikums
77. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 002 0086 nomas tiesību izsoles rīkošanu un noteikumu apstiprināšanu  
78. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 009 0102, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0056, “Vidus Skubiņi”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
79. Par līguma slēgšanu par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem  
80. Par mācību maksas un apmeklējuma maksas apmēru Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā  
81. Par kustamas mantas VW LT28 nodošanu atsavināšanai  
82. Par medību nomas tiesību piešķiršanu  
83. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 9.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.6 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu Pielikums
84. Par adrešu datu maiņu Stacijas ielā, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
85. Par adreses maiņu īpašumā “Maznaudēļi” dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0071, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
86. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Vecrempi”, kadastra numurs 4256 014 0034, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
87. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Krasta Abrupi ” ar kadastra numuru 4256 007 0131, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0131 sadalīšanai  
88. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vinkmaņi ” ar kadastra numuru 4298 003 0159, Zosēnu pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0159 sadalīšanai  
89. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Jaungaujas”, kadastra Nr.4256 004 0001, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 004 0002  
90. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Jaunzariņi”, kadastra Nr.4256 011 0051, zemes vienībai kadastra apzīmējums 4256 011 0051, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
91. Par grozījumu nolikumā “Jaunpiebalgas novada domes un tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” apstiprināšanu  
92. Par citas dzīvojamās telpas piešķiršanu  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125