facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācijai Par sabiedrisko kārtību novadā  
93. Par grozījumiem 2018.gada 9.aprīļa domes lēmumā Nr.59 “Par sadarbības līguma slēgšanu pašvaldības funkciju realizēšanai”  
94. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā” īstenošanai  
95. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 11.jūnija Saistošo noteikumu Nr.8 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu Pielikums
96. Par nekustamā īpašuma – palīgēkas – šķūņa, Stacijas ielā 1A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4256 506 0052, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotās (trešās) izsoles noteikumu apstiprināšanu  
97. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14, “Dzelmes”, Melnbārži, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4298 900 0013, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotās (trešās) izsoles noteikumu apstiprināšanu  
98. Par atļauju sadalīt zemes lietojumu “Dzelmes“, kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0099 un nomas līguma noslēgšanu  
99. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Lejas Brici” ar kadastra numuru 4256 010 0035, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0041 sadalīšanai  
100. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Vecrudgalvi”, kadastra Nr.4256 005 0032, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 005 0032 un 4256 005 0033  
101. Par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Upkalnroci” ar kadastra numuru 4256 011 0077, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
102. Par adrešu datu sakārtošanu īpašumam “Maznaudēļi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem“  
103. Par adrešu datu precizēšanu Stacijas ielā, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
104. Par īpašuma “Kalna Kaņepi”, Jaunpiebalgas pagasts, pievienošanu īpašumam “Virdes Kaņepi”, Jaunpiebalgas pagasts, un jauna nosaukuma – adreses apstiprināšanu  
105. Par ēkas izslēgšanu no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva īpašumā “Bērzlapji”, Jaunpiebalga  
106. Par adreses “Vecrempi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, maiņu zemei un ēkām uz tās  
107. Par Jaunatnes politikas stratēģijas nodošanu publiskai apspriešanai  
108. Par Jaunpiebalgas vidusskolas direktora iecelšanu  
109. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0261, "Andreji", Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
110. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 006 0260 “Zīles”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu  
111. Par inventarizācijā konstatēto iztrūkumu  
112. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā” precizējumu apstiprināšanu  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125