facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Pieņemts
zināšanai
Par Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas darbu  
113. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 11.jūnija Saistošo noteikumu Nr.9 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu Pielikums 
114. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu  
115. Par atkritumu savākšanas un izvešanas tarifa apstiprināšanu Jaunpiebalgas novadā ar 2018.gada 1.septembri  
116. Par 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  
117. Par Noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem” apstiprināšanu Pielikums
118. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 006 0242, Gaujas iela 21, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai  
119. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
120. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu  
121. Par Jaunpiebalgas vidusskolas direktores atbrīvošanu no ieņemamā amata  
122. Par ceļa servitūta nodibināšanu  
123. Par atļauju nojaukt koka konstrukcijas palīgēkas pašvaldības īpašumos Jaunpiebalgas pagastā  
124. Par adrešu datu precizēšanu Stacijas ielā, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
125. Par atļauju sadalīt zemes lietojumu “Lejas Spundēni“, kadastra apzīmējums 4256 007 0251, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot zemes gabalu 1,0 ha platībā un jauna nomas līguma noslēgšanu  
126. Par citas dzīvojamās telpas piešķiršanu  
127. Par velofestivāla “Pāri Piebalgas pakalniem” nolikuma apstiprināšanu  
128. Par izstādes-gadatirgus “Izvēlies Piebalgu” nolikuma un orgkomitejas apstiprināšanu  
129. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
130. Par telpu nomas maksu Piebalgas pamatskolā  
Pieņemts
zināšanai
Dažādi jautājumi  
131. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125