facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Lēmums
nav
pieņemts
Par dotācijas piešķiršanu Nodibinājumam “Solis Piebalgā”  
132. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē skatu torņa būvniecībai Viņķu kalnā  
133. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 11.jūnija Saistošo noteikumu Nr.11 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu Pielikums 
134. Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu  
135. Par Noteikumu „Par maksas pakalpojumiem, ko sniedz Jaunpiebalgas novada dome, tās struktūrvienības un iestādes”, kas pamatojoties uz likumu „Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības nodevu objekts, apstiprināšanu jaunā redakcijā Pielikums
136. Par saistošo noteikumu Nr.12 Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku” apstiprināšanu  
137. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 009 0102, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0056, “Vidus Skubiņi”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
138. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 002 0086, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu  
139. Par kustamās mantas – automašīnas VW LT28 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotās (otrās izsoles ) rīkošanu  
140. Par Jaunpiebalgas novada jaunatnes politikas stratēģijas 2019.-2023.gadam apstiprināšanu  
141. Par atļauju veikt izmaiņas zemes nomas līgumā, zemes gabalam Loka iela 14, Jaunpiebalga, kadastra apzīmējumu 4256 006 0378 - 0,0412 ha platībā un jauna nomas līguma noslēgšanu  
142. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Kalna Melnbārži” ar kadastra numuru 4298 003 0074, Zosēnu pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0251 sadalīšanai  
143. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Vinkmaņi”, kadastra Nr.4298 003 0159, zemes vienībai kadastra apzīmējums 4298 003 0159, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
144. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Tenclavas”, kadastra Nr.4256 004 0030, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 004 0031  
145. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
146. Par līguma slēgšanu ar A/S CATA par autobusu maršruta pagarināšanu  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125