facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

153. Par “Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” aktualizētā uzraudzības plāna un investīcijas plāna apstiprināšanu
154. Par Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas reorganizāciju  
155. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā” precizējumu apstiprināšanu
156. Par grozījumiem Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas nolikumā  
157. Par mācību maksu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas grupā programmā mūzika  
158. Par Jaunpiebalgas vidusskolas interešu izglītības un ārpusklases programmu apstiprināšanu 2018./2019. mācību gadam  
159. Par Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadam apstiprināšanu Pielikums
160. Par telpu nomu fizioterapeita pakalpojumu sniegšanai sociālo pakalpojumu punktā Dārza iela 4 – 14, Jaunpiebalga  
161. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 17.septembra Saistošo noteikumu Nr.15 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu Pielikums
162. Par adreses “ Kalniņi”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, likvidēšanu  
163. Par atļauju sadalīt zemesgrāmatā nereģistrētu īpašumu “Lejas Jaunzemi”, ar kadastra Nr.4256 003 0056, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot zemes gabalu 2,0 ha platībā  
164. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma ”Lejas Pūķi” ar kadastra numuru 4256 008 0036, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0036 sadalīšanai  
165. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Kalna Melnbārži” ar kadastra Nr.4298 003 0074, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0251, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
166. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 02.05.2016. lēmumā Nr.83 “Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Mazrudgalvji”, kadastra Nr.4256 005 0016, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienību”  
167. Par apgrūtinājuma – projektētā ceļa servitūta izslēgšanu no nekustamā īpašumā “Mazdzirkstiņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
168. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma ”Siliņi” ar kadastra numuru 4256 006 0148, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0148 sadalīšanai  
169. Par zemes nomas līguma noslēgšanu zemes īpašumam Pļavas iela 7, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, kadastra Nr.4256 006 0205, 0,1284ha platībā, ar ēku mantiniecēm  
170. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14, “Dzelmes”, Melnbārži, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, ar kadastra Nr.4298 900 0013, izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu atcelšanu  
171. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0260, “Zīles”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un īpašuma pārdošanu par brīvu cenu  
172. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4298 900 0008 "Straumes" - 1, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., nepārņemšanu  
173. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
174. Par projekta “Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” īstenošanas vietas maiņu  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125