facebook icon

Lēmumu 
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Pieņemts
zināšanai
Jaunpiebalgas vidusskolas direktora A. Ratiņa prezentācija par mācību programmu realizāciju  
Pieņemts
zināšanai
Informācija par jauniešu centra darba plānu  
175. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Maznaudēļi”, kadastra Nr.4256 003 0010, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0070 un 4256 003 0071 - 7,4 ha kop platībā.  
176. Par ierakstu dzēšanu Vidzemes rajona zemesgrāmatu nodaļas Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā  
177. Par siltumenerģijas un karstā ūdens piegādes tarifu Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām Br. Kaudzīšu ielā 3, Br. Kaudzīšu ielā 5, Br. Kaudzīšu ielā 7, Br. Kaudzīšu ielā 7A, Dārza ielā 2 un Dārza iela 4 ar 2019.gada 1.janvāri  
178. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
179. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 25.septembra Saistošo noteikumu Nr.16 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2018.gadam”” apstiprināšanu Pielikums
180. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 20.jūlija nolikumā „Nolikums „Par kases operāciju veikšanu Jaunpiebalgas novada domē””  
181. Par nolikuma “Kārtība, kādā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā tiek noteikta pedagoga darba slodze, mēneša darba algas likme, piešķirtas piemaksas par papildus pedagoģisko darbu un palielināta pedagoga mēneša darba algas likme” apstiprināšanu  
182. Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu  
183. Par pašvaldības iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Raunas un Vecpiebalgas novadu bāriņtiesa” Uzraudzības padomes locekļa iecelšanu  
Pieņemts
zināšanai
Par sporta pasākumiem 2019.gadā  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125